Algemene voorwaarden Hutstuf

Datum van laatste wijziging: 5/12/2022

Art. 1 Algemeen

De verhuurder

Hutstuf Holding NV, Gestelhof 9 – 2590 Berlaar – BTWnr 0758979468

De huurder

De persoon die met de verhuurder een overeenkomst sluit over de huur en het gebruik van een vakantieverblijf, genaamd de ‘hut’.

De gasten

De huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde hut.

Bij het betalen van de reservatie van een hut verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden en de hutregels van Hutstuf.

Hutstuf heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Daarbij houdt Hutstuf rekening met de rechten en aanspraken van de huurder.

Hutstuf zal de gegevens van de huurder gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, en kan er bijkomend gebruik van maken voor marketingdoeleinden.

Art. 2 Betaling, reservering en waarborg

Hutstuf en de huurder zijn pas gebonden aan de algemene voorwaarden na ontvangst van de volledige betaling. Als Hutstuf de betaling 7 kalenderdagen na de reservatie nog niet heeft ontvangen, vervalt de reservatie en mag Hutstuf de data terug beschikbaar stellen voor verhuur. 

De prijzen zijn inclusief: 

 • verblijf in de hut, voor het aantal gasten waarvoor de hut is voorzien
 • gebruik van linnen
 • kosten voor water, gas en elektriciteit
 • toeristenbelasting
 • BTW
 • eindschoonmaak
 • administratiekosten

Hutstuf aanvaardt volgende betaalmethodes: Mastercard, Visa, bancontact, iDEAL, Sofort of een kadobon. Een kadobon kan via de website aangekocht worden via dezelfde betaalmethodes. Een kadobon is 1 jaar geldig na aankoop.

De huurder betaalt bij reservatie een waarborg van 100 EUR. Als er na het verblijf geen schade wordt vastgesteld, geeft Hutstuf de waarborg vrij binnen de 7 kalenderdagen. Hou er rekening mee dat de uitvoering van de transactie bij de bank langer kan duren. Als er schade is (bijvoorbeeld extra schoonmaakkosten door onjuist gebruik van de hut), dan heeft Hutstuf het recht om de waarborg, of een deel ervan, hiervoor aan te wenden.

Art. 3 Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden

Wijziging of annulering door de huurder

Elke wijziging of annulering van reservatie door de huurder dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail aan warm@hutstuf.com. De voorwaarden zijn als volgt: 

 • Wijziging

Een reservatie kan tot 7 kalenderdagen voor het verblijf en in de mate van de beschikbaarheid gewijzigd worden door de huurder. De huurder betaalt dan bijkomend enkel de eventuele meerprijs van de nieuwe data. 

Bij wijziging binnen de 7 kalenderdagen voor het verblijf, rekent Hutstuf 30 EUR administratiekosten aan en de eventuele meerprijs van de nieuwe data. 

 • Annulering

Een reservatie kan tot 7 kalenderdagen voor het verblijf geannuleerd worden door de huurder. Hutstuf rekent hiervoor enkel 30 EUR administratiekosten aan en zal dit bedrag verrekenen bij het terugbetalen van de huurprijs en waarborg.

Bij annulering binnen de 7 kalenderdagen voor het verblijf, is de huurder het volledige huurbedrag verschuldigd.

 • Wijziging of annulering door Hutstuf

Wanneer Hutstuf door overmacht de reservering dient te annuleren of wijzigen, zal Hutstuf in overleg met de huurder ofwel een nieuwe datum zoeken, ofwel het bedrag volledig terugstorten. Indien de huurder reeds ter plaatse is, zal Hutstuf kosteloos een alternatief verblijf voorstellen in de mate van het mogelijke en een eventueel verschil in huurprijs terugbetalen.

Art. 4 Rechten en plichten van Hutstuf

Hutstuf is gebonden aan de overeenkomst vanaf de ontvangst van de volledige betaling. 

Hutstuf verbindt zich ertoe om de gehuurde hut op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.

Hutstuf mag de hut en het domein op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en hutregels naleeft. Hutstuf heeft het recht om, na verwittiging van de huurder, dringend onderhoud of technische inspecties uit te voeren als dit noodzakelijk is. 

Hutstuf is niet aansprakelijk voor:

 • diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van het verblijf in de hut en op het terrein
 • schade of letsels die zijn ontstaan als gevolg van het verblijf in de hut of op het terrein of door het gebruik van de aangeboden faciliteiten
 • het onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten
 • technische storingen
 • schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden

Art. 5 Rechten en plichten van de huurder

De huurder is gebonden aan de overeenkomst vanaf de betaling van de reservatie aan Hutstuf.

De huurder mag de hut op de aankomstdag betrekken vanaf 17.00 uur en zal de hut op de vertrekdatum uiterlijk om 11.00 uur verlaten. Het is niet mogelijk om deze tijdstippen te wijzigen.

De huurder wordt geacht het gehuurde te hebben aanvaard, tenzij hij of zij op de dag van aankomst melding maakt van schade of niet-werkende toestellen.

De huurder dient zich te houden aan het overeengekomen aantal gasten. De huurder mag de hut niet aan derden in gebruik afstaan, noch meer personen doen overnachten dan bij de reservering overeengekomen is, tenzij met schriftelijke toestemming van Hutstuf. De huurder mag geen extra bezoekers uitnodigen, tenzij met schriftelijke toestemming van Hutstuf.

De huurder zal de hut en het aanpalende terrein uitsluitend als overnachtingsplaats gebruiken en er geen activiteiten uitoefenen die in strijd zijn met de openbare orde en zeden. Het domein mag niet gebruikt worden voor feestjes of als locatie voor video- en filmopnames zonder voorafgaandelijke toestemming van Hutstuf. 

Spelen op het terrein rond de hut is steeds op eigen risico en de huurder is verantwoordelijk om toezicht te houden op kinderen.

Het is verboden om te roken in de hut en op het terrein. Roken is enkel toegelaten op de parking. 

De huurder mag geen huisdieren meenemen in de hut.

De huurder mag enkel parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaats.

De huurder mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving en voor de omwonenden. Dit houdt onder meer in: geen versieringen aanbrengen (verlichting, partytent,…) en muziek en ander geluid mag buiten niet hoorbaar zijn tussen 22.00u en 08.00u. De rust van de omgeving dient gerespecteerd te worden. 

Het gebruik van kaarsen, BBQ, friteuse, gourmet- of fonduestellen is niet toegelaten omwille van veiligheidsredenen (brandgevaar) en geuroverlast.

De huurder zal de hut netjes en schoon bewonen en draagt als ‘goede huisvader’ zorg voor de materialen in en rond de hut. Hij of zij verbindt zich ertoe om alle door zijn toedoen of nalatigheid of anderszins ontstane schade direct te melden. 

De huurder levert de hut na gebruik opgeruimd en bezemschoon op. De huurder mag de vaatwasser voor vertrek aanzetten met het laatste vaatwerk. Als de hut of omgeving in zo een staat worden opgeleverd dat Hutstuf met de vooropgezette schoonmaakuren niet rondkomt, dan heeft Hutstuf het recht om extra kosten aan te rekenen.

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, verklaart de huurder te beseffen dat het verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voorvloeien: slechte weersomstandigheden, jachtactiviteiten, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de accommodatie of zelfs tot in de accommodatie. 

Art. 6 Klachten en geschillen

Als de huurder voor, tijdens of na het verblijf een vraag en/of opmerking heeft, kan de huurder contact opnemen met Hutstuf via de opgegeven telefoonnummers of via warm@hutstuf.com. Hutstuf zal proberen om zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk naar een oplossing zoeken. 

Als de huurder ontevreden is over de geleverde prestatie van Hutstuf, kan hij of een klacht indienen via een aangetekende brief of e-mail aan warm@hutstuf.com binnen de 30 kalenderdagen na het verblijf in de hut.

Alle geschillen met betrekking tot de naleving van deze algemene voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en volgens het Belgisch recht.